A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató vagy adatkezelési tájékoztató) célja, hogy tájékoztatást adjon a Dunakeszi Járműjavító Korlátolt Felelősségű Társaság (2120 Dunakeszi, Állomás sétány 19., a továbbiakban: Társaság) által követett és alkalmazott adatkezelési gyakorlatról.

Jelen Tájékoztatót, annak tartalmát a Társaság - tiszteletben tartva a www.djj.hu és az allas.djj.hu weboldalak (a továbbiakban: Weboldal) szolgáltatásait (a továbbiakban: Szolgáltatás vagy Szolgáltatások) bármely módon igénybe vevő természetes személyek [álláskeresők, munkavállalók, felhasználók, stb., a továbbiakban együttesen: Felhasználó(k)] magánszféráját - magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Jelen adatkezelési tájékoztató a Weboldalon a mindenkor elérhető a Felhasználási feltételek és az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseivel együttesen értelmezendő, az azokban meghatározott rendelkezések és fogalmak jelen tájékoztatóban is irányadók és viszont.

A Társaság kijelenti, hogy a tevékenységével kapcsolatos adatkezelés megfelel a jelen adatkezelési tájékoztató és a hatályos jogszabályok (ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek, alapelveit és gyakorlatát tekintve törekszik arra, hogy megfeleljen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében megfogalmazott elvárásoknak.  

Jelen Tájékoztató a Weboldalon folyamatosan elérhető.

A Társaság elkötelezett a Felhasználók személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja a Felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

A jelen Tájékoztató elfogadásával és/vagy kivételes esetenként a Weboldal használatával, illetve ráutaló magatartással (a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., e-mail címre saját levelezőrendszerből történő jelentkezés esetén) a Felhasználó önként hozzájárul ahhoz, hogy valamely Szolgáltatás igénybevételekor a Társaság  az ahhoz elengedhetetlenül szükséges személyes adatait kezelje, a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint, annak megfelelően, és ezt fenntartás nélkül elfogadja.

A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével ezen hozzájárulását megerősíti.

Weboldal böngészése és a Szolgáltatás(ok) igénybevétele során a Felhasználó egyidejűleg adatot is szolgáltat. A Felhasználó a Weboldal látogatásakor megadott hozzájárulásá(i)val, illetve a Szolgáltatás(ok), azok egy része igénybevételével, használatának kezdeményezésével, megrendelésével egyetért azzal, elfogadja és hozzájárul, hogy adatot szolgáltasson a Társaság számára, és tudomásul veszi (azt elfogadja és ahhoz hozzájárul), hogy a Weboldal egyes részei látogatásához, egyes Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges bizonyos személyes adat(ok) önkéntes szolgáltatása és ezt a szolgáltatást a Felhasználó teljesíti.

A Weboldal egyes elemei, funkciói, Szolgáltatás(ok) igénybevétele csak regisztráció, illetve belépés után válnak elérhetővé a Felhasználók számára. Amennyiben a Felhasználó akként dönt, hogy a kért személyes adatot nem szolgáltatja, úgy ezzel azt is tudomásul veszi, elfogadja, hogy nem fér hozzá a Weboldal bizonyos részeihez, egyes Szolgáltatásokhoz, a Szolgáltatások egyes elemeihez.

A Társaság általi adatkezelésre a Felhasználók előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes, kifejezett hozzájárulása alapján, illetve jogszabály rendelkezésénél fogva kerül sor. Kérjük és javasoljuk, hogy a Weboldalt és Szolgáltatásainkat csak a 16. életévüket betöltött személyek használják, illetve vegyék igénybe.

A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint.

A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Felhasználó a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez.

A 16. életévét betöltött kiskorú Felhasználó önállóan adhat hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

A Társaságnak nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így a Felhasználó, illetve törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. A Társaság a Szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

A Weboldalt és az egyes Szolgáltatásokat a Felhasználó saját álláskeresése céljából használja, veszi igénybe. Ellenkező esetben a Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatás során harmadik természetes személyekről megadott, hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. weboldal tartalom küldése, Felhasználó által generált tartalom közzététele, stb.) az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A Felhasználó által megosztott felhasználói tartalomért a Felhasználó felel. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

A Társaság az álláskeresési folyamat során birtokába jutott személyes adatokat csak akkor őrzi és kezelei tovább, ha az igénybe vevővel bármilyen munkavégzésre irányuló jogi kapcsolat jön létre. Egyéb esetben a személyes adatokat a nyilvántartásából a társaság törli, kivéve, ha az adatok megőrzéséről a Felek külön megállapodást kötnek.